Verhuur Daniëlle Davidson

De spelregels in het kort :

  • Huren kan voor minimaal een half jaar
  • Verleng contracten sluiten we af per 6 maanden
  • Het huurbedrag is kooptegoed. De eigen kunstcollectie groeit ongemerkt.
  • Huurder betaalt een borgsom van € 50,-. Deze borgsom wordt aan het einde van de huurperiode teruggestort dan wel verrekend met een openstaande huursom.

Na de huurperiode van 6 maanden kan je:

  • Doorgaan met het huren van hetzelfde schilderij
  • Het schilderij omruilen voor een ander schilderij
  • Mocht je besluiten het schilderij te kopen bij beëindiging van het huurcontract dan betaal je slechts de prijs minus de tot dan toe betaalde huur en borg.

Bij beëindiging:

  • Wanneer je het huurcontract beëindigd en het schilderij terugbrengt, blijft het opgebouwde spaartegoed staan.
  • Het spaartegoed blijft 3 jaar geldig na aanvang huur.
  • De 50 euro borg ontvang je retour.

Uitgebreide verhuurvoorwaarden Daniëlle Davidson

Artikel 1. Verhuur kunstwerk

  • De huurder plaatst het kunstwerk in de volgende locatie: ………. en zal het kunstwerk gedurende de huur niet buiten deze locatie brengen zonder schriftelijke toestemming of toestemming per e-mail van de kunstenaar.

Artikel 2. Huurperiode

  • De minimale huurperiode is 6 maanden.
  • Betaling van de huur dient maandelijks en uiterlijk 1 week voor ingang van de maand te geschieden. Bij betaling van de huurperiode in een keer wordt een korting op de huur gegeven van 8 procent.
  • Huurder geeft uiterlijk 1 maand voor afloop van de huurtermijn per mail aan of de huurperiode beëindigt of verlengd wordt dan wel of tot aankoop van het gehuurde kunstwerk wordt overgegaan. Bij gebreke aan een beëindiging per e-mail wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde huurtermijn.
  • De minimale periode van verlenging is 6 maanden.

Artikel 3. Huurprijs

  • De huurprijs bedraagt €………. (incl. 6 % btw) per jaar/ maand*
  • Het standaard uitgangspunt voor de huurprijs is 3,33% van de verkoopprijs, zo is het werk na 2,5 jaar huren je eigendom. (Bij een hoge aankoopprijs kunnen we hier in overleg van afwijken.)
  • Hiermee kan het gehuurde werk worden aangekocht, maar ook ander werk van de kunstenaar. Het kooptegoed wordt in mindering gebracht op de aankoopprijs.
  • Huurder ontvangt een faktuur voor het totaalbedrag voor de overeengekomen huurperiode.
  • De betaalde huur wordt genoteerd als kooptegoed. Dit kooptegoed blijft 3 jaar geldig vanaf de datum van betaling. Hiermee kan het gehuurde werk worden aangekocht, maar ook ander werk van de kunstenaar. Het kooptegoed wordt in mindering gebracht op de aankoopprijs.

Artikel 4. Gebruik

  • De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze al dan niet tijdelijk in bezit geven. De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend worden opgehangen op locatie van huurder. Bij overtreding van deze voorwaarden is de kunstenaar gerechtigd om het kunstwerk terug te nemen.

Artikel 5. Borg

Huurder betaalt een borgsom van € 50,-. Deze borgsom wordt aan het einde van de huurperiode teruggestort dan wel verrekend met een openstaande huursom.

Artikel 6. Transport

  • De huurder is verantwoordelijk voor het transport naar de huurder, dat voor rekening geschiedt van huurder.
  • De huurder is na afloop van de huurperiode verantwoordelijk

voor het transport naar de kunstenaar, hetgeen voor rekening geschiedt van

huurder. Het transport vindt plaats op een nader af te spreken tijdstip binnen 1 week na afloop van de huur, tenzij huurder het werk inmiddels heeft aangekocht.

Artikel 7. Schade of vermissing

  • De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van de kunstenaar aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen door derden of niet. In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder de kunstenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde zoals genoemd in dit contract.
  • Huurder is verplicht het gehuurde kunstwerk voor het aankoopbedrag bij de inboedel te verzekeren tegen schade, brand en diefstal.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging

De kunstenaar heeft gedurende de verhuur het recht deze huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en haar kunstwerken terug te nemen in de volgende gevallen:

  • Bij uitblijven van betaling van de huursom;
  • Beschadiging van het kunstwerk
  • Niet-naleving van de voorwaarde genoemd in artikel 4
  • Bij faillissement of surseance van betaling van de huurder
  • Bij overlijden van de huurder
  • Bij tussentijdse beëindiging zal de borg worden terugbetaald dan wel verrekend worden met openstaande huursommen of schade aan het kunstwerk.

Artikel 9. Koopoptie

  • De huurder heeft het recht het kunstwerk aan te kopen.

Bij aankoop ontvangt de huurder de borgsom plus het opgebouwde kooptegoed als korting op de verkoopwaarde zoals vermeld in artikel 1. Indien de huurder van dit optierecht gebruik wil maken dient hij dit per email of schriftelijk aan de kunstenaar uiterlijk een week voor afloop van een huurperiode kenbaar te maken.

Artikel 10. Auteursrecht

  • De kunstenaar behoudt als maker, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op zijn kunstwerk. Dat betekent onder andere dat het openbaar maken en/ of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van de kunstenaar.